adatvédelmi nyilatkozat

ZN-TECH Kft. belső adatkezelési és adatvédelmi szabályzata

I. Az adatkezelő
Neve: ZN-TECH Kft.
Székhelye és postai címe: 4030 Debrecen Hegyi Mihályné utca 35/A.
Nyilvántartó hatóság: Hajdú-Bihar Megyei Cégbíróság.
Cégjegyzékszáma: 09-09-012377
Adószáma: 13685298-2-09
E-mail címe: info@gunhouse.hu
Telefonszáma: +36 70 364 3912
Tárhely szolgáltató neve: WEBDEB
Tárhely szolgáltató címe: 4029 Debrecen Pereces utca 13
II. A szabályzat hatálya
1. Jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzat (továbbiakban: szabályzat) kiterjed az
adatkezelő személyes adatkezeléseire és az adatkezelő összes foglalkoztatottjára.
III. A szabályzat célja
1. A szabályzat célja, hogy biztosítsa a személyes adatok alaptörvény szerinti védelmének érvényesülését, az információs önrendelkezés megvalósulását, továbbá, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adatok tekintetében meghatározza az adatkezelés során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat.
IV. Az adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi irányelvek
1. Az adatkezelő kiemelten fontosnak tartja az érintettek önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan ésszerű biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely garantálja a személyes adatok biztonságát.
2. Az adatkezelő elkötelezett arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfeleljen a szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
3. A személyes adatok kezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a www.gunhouse.hu weboldalon.
4. Az adatkezelő jogosult a szabályzatot egyoldalúan módosítani.
5. A szabályzat módosítása esetén a változások a www.gunhouse.hu weboldalon kerülnek közzétételre, a hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.
6. Az adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
a. Magyarország Alaptörvénye;
b. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
c. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR);
d. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
e. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény. (a továbbiakban: Mt.);
f. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
g. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.
7. Az adatkezelő a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján, kizárólag célhoz kötötten kezeli.
8. Az adatkezelő a személyes adatok felvétele, rögzítése, kezelése előtt pontos, jogszerű, átlátható, érthető és egyértelmű közlést tesz az érintettek felé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.
9. Minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az adatkezelő felhívja az érintett figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.
10. Kötelező adatszolgáltatás esetén megjelöli az adatkezelést elrendelő jogszabályt.
11. Minden olyan esetben, ha az adatkezelő a szolgáltatott személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez az előzetes, kifejezett hozzájárulását megkéri, illetőleg lehetőséget biztosít az érintett számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
12. Az adatkezelő a személyes adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályi előírásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.
V. Fogalom meghatározások
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon, automatizált, vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez, vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére, vagy előre jelzésére használják;
4. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
5. „adatkezelő”: az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós, vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt, vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós, vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
6. „adatfeldolgozó”: az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
7. „címzett”: az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós, vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
8. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő, vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
9. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
10. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt, vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
11. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi, vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
12. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;
VI. A személyes adatkezelésre vonatkozó elvek
1. Az adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).
2. A személyes adatok kezelése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik („célhoz kötöttség”).
3. Az adatkezelés az adatkezelés célja szempontjából minden esetben megfelelő és releváns, valamint a szükséges mértékre korlátozott („adattakarékosság”).
4. Az adatkezelés pontos és naprakész.
5. Az adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés
célja szempontjából nem megfelelő és nem releváns személyes adatok haladéktalanul törlésre
vagy helyesbítésre kerüljenek („pontosság”).
6. Az adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes
adatok kezelése céljának eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott
tárolhatóság”).
7. Az adatkezelés oly módon történik, hogy az alkalmazott technikai és szervezési
intézkedésekkel a lehető legnagyobb mértékben biztosított legyen a személyes adatok
megfelelő biztonsága, valamint az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelem („integritás és
bizalmas jelleg”).
8. Az adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatkezelése jogszerű legyen,
továbbá képes legyen e jogszerűségnek való megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
VII. Az adatkezelés jogalapja
1. A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben az alábbiak
közül legalább az egyik teljesül.
2. Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez (a továbbiakban: hozzájáruláson alapuló adatkezelés).
3. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges (a továbbiakban: szerződésen alapuló adatkezelés).
4. Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (a
továbbiakban: jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés).
5. Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges (a továbbiakban: létfontosságú érdeken alapuló adatkezelés).
6. Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban:
közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés).
7. Az adatkezelés az adatkezelőre vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei
vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
különösen, ha az érintett gyermek (a továbbiakban: jogos érdeken alapuló adatkezelés).
8. Az adatkezelő egy adott személyes adatkör kezelése vonatkozásában mindig csak egy jogalap
alapján végzi az adatkezelést. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés során változhat. Az
adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok
kezelésének jogszerűnek, tisztességesnek és átláthatónak kell lennie. Csak olyan személyes
adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél
elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és
ideig kezelhető.
9. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a
törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.
VIII. A hozzájárulás
1. Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelő tájékoztatja az érintettet az
adatszolgáltatás önkéntességéről, valamint arról, hogy hozzájárulását bármikor
visszavonhatja.
2. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.
3. Az adatkezelő kiemelt figyelmet fordít, annak igazolására, hogy az érintett személyes
adatainak kezeléséhez hozzájárult.
IX. Adatvagyon leltár
1. Az adatkezelő a tevékenysége körében végzett adatkezelésre vonatkozó, a GDPR és más
jogszabályok által előírt kötelezettségének megfelelően technikai és szervezési intézkedések
megalkotása céljából elkészíti az alábbi adatvagyon leltárt.
2. Az adatvagyon leltár tartalmazza az adatkezelő által kezelt összes adatkört és ezen belül:
a. az érintetteket;
b. az adatkezelés megnevezését és célját;
c. a kezelt adatok körét;
d. esetlegesen kezelt különleges adatok körét;
e. az adatkezelés jogalapját;
f. az adatkezelés időtartamát;
g. kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül;
h. ki (kik) számára kerülhet az adat továbbításra;
i. alkalmaz-e az adatkezelő adatfeldolgozót, ha igen kit, milyen célra és milyen személyes
adatokhoz férhet hozzá és mennyi ideig tárolhatja a személyes adatokat.
X. Az érintett jogai és azok érvényesítése
1. Az adatkezelő a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbiakat biztosítja az érintettek
számára.
2. Tájékoztatáshoz való jog:
a. a tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az
érintettet;
b. az adatkezelő tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az érintettek számára;
c. az információkat írásban vagy elektronikus úton adja meg.
3. Tájékoztatás az érintett kérésére:
a. az érintett kérésére az adatkezelő szóbeli tájékoztatást is adhat, feltéve, hogy igazolható
legyen az érintett személyazonossága;
b. az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az érintetti kérelem nyomán hozott
intézkedésekről;
c. szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a 30
napos határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az
adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30
napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha
az érintett azt másként kéri;
d. a tájékoztatás és intézkedés díjmentes;
e. ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege
miatt túlzó, úgy az adatkezelő, figyelemmel a kért információ, vagy a tájékoztatás
nyújtásával, vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre,
észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő
intézkedést;
f. a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt
terheli.
4. Amennyiben az adatkezelő az adatokat közvetlenül az érintettől szerezte meg, úgy kötelezően
tájékoztatást nyújt az alábbiakról:
a. az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetőségei;
b. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;
c. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d. a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a jogos érdekről.
5. A személyes adatok első megszerzésének időpontjában az adatkezelő a fentieken túl az
érintetteket tájékoztatja az alábbiakról is:
a. a személyes adatok tárolásának időtartamáról;
b. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés
esetében törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz tartozó
adatkezelés esetében tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az
érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c. a hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármely időpontban történő visszavonásához való
jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét;
d. a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi Hatóság, továbbiakban: Hatóság vagy
NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról;
e. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen
alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a
személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat
az adatszolgáltatás elmaradása;
f. ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet
erről az eltérő célról.
6. Az adatkezelő a kötelező tájékoztatásnak való megfelelés érdekében szabályzatát a
www.gunhouse.hu honlapokon közzéteszi.
7. Hozzáférés joga:
a. a hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet;
b. az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban
van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz
hozzáférést kapjon:
b/1.az adatkezelés célja;
b/2.az érintett személyes adatok kategóriái;
b/3.a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
c. az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését,
egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén ezen adatok törlését vagy kezelésének
korlátozását, és egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen;
d. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.
8. Helyesbítéshez való jog:
a. a helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az
érintettet;
b. az adatkezelő az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül
helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat;
c. az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
9. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog:
a. a törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden
jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában;
b. az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes
adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll;
c. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
d. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (hozzájáruláson
alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
e. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
f. a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
g. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy hazai jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
h. az érintett törlési kérelmének az adatkezelő nem tesz eleget, amennyiben az adatkezelés
szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó jogszabályi
kötelezettség teljesítéséhez;
i. amennyiben az adatkezelőhöz törlési kérelem érkezik, az adatkezelő megvizsgálja, hogy
a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e;
j. amennyiben az adatkezelőnek eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy a személyes
adatot az összes adatbázisból törli;
k. Az adatkezelő a törlésről jegyzőkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés
megtörténtét igazolni tudja. A jegyzőkönyvet az adatkezelő ügyvezetője írja alá. A törlési
jegyzőkönyv tartalmazza:
l. az érintett nevét;
m. a törlőt személyes adattípust;
n. a törlés időpontját.
10. Az adatkezelés korlátozáshoz való jog:
a. a korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az
érintettet;
b. az adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül;
c. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
d. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
e. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez.
11. Tiltakozás:
a. a tiltakozás joga az érintettet a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken
alapuló adatkezelés adatkezelési jogalapok esetében illeti meg;
b. az adatkezelő az érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem
kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejü
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak;
c. ha személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból
történő kezelése ellen;
d. ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő
kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
12. Adathordozhatósághoz való jog:
a. az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló
adatkezelés jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés automatizált
módon történik.
b. az adatkezelő biztosítja, hogy érintett a rá vonatkozó, általa az adatkezelő számára
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat széles körben használt formátumban
megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek
továbbítsa.
XI. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
1. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását az adatkezelő az elszámoltathatóság elvéből
következően annak érdekében végzi, hogy az GDPR-nak való megfelelést nyomon tudja
követni, és igazolni tudja.
2. Az adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről az alábbi
nyilvántartásokat vezeti:
a. adattovábbítás nyilvántartása;
b. érintetti jogok érvényesítése iránti kérelmek és az arra az adatkezelő által adott
válaszok nyilvántartása;
c. hatósági megkeresések és az arra az adatkezelő által adott válaszok nyilvántartása;
d. adatkezelés megszüntetése iránti kérelmek nyilvántartása;
e. érintettek nyilvántartása;
f. marketing célú megkeresések nyilvántartása;
g. munkaviszonnyal összefüggő személyes adatok kezelésének nyilvántartása;
h. munkaerő-felvétel nyilvántartása;
i. adatvédelmi incidensek nyilvántartása.
3. A nyilvántartások az alábbiakat tartalmazzák:
a. az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és
elérhetősége;
b. az adatkezelés céljai;
c. az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
d. olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;
e. ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;
f. ha lehetséges, a technikai és szervezési intézkedések általános leírása.
4. A nyilvántartásokat a vállalkozás írásban vagy elektronikus formátumban vezeti.
XII. Adatbiztonsági rendelkezések
1. Az adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az
adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira
és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével
megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat
mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
2. Ennek értelmében az adatkezelő garantálja az általa kezelt adatok bizalmasságát,
sérthetetlenségét és rendelkezésre állását.
3. A megfelelő szintű adatbiztonsági intézkedések meghatározása érdekében az adatkezelő a
kezelésében lévő minden egyes adatállományt a védelmi igény szempontjából értékel, és
biztonsági fokozatba sorol.
4. Az egyes adatkezelések biztonsági fokozatának megállapításához elemezi:
a. a kezelt személyes adatok jogosulatlan megismerésével, megváltoztatásával,
törlésével, a hardver- és szoftvereszközök megrongálásával járó kockázatot és a
várható kárt;
b. azt, hogy helyreállítható-e a sérült adatállomány, valamint az esetleges helyreállítás
ráfordításait, a személyes adatok reprodukálásához szükséges adatforrások
rendelkezésre állását, a manuális háttérnyilvántartásból az elveszített adatok
pótlásának lehetőségét;
c. azt, hogy a kezelt személyes adatok jellegére tekintettel indokolt-e megkülönböztetett
biztonsági előírásokat alkalmazni;
d. az adatbiztonságot veszélyeztető más kockázati elemeket.
5. Az adatkezelés biztonsága megvalósítása érdekében az adatkezelő fizikai és logikai
kontrollokat alkalmaz.
6. Fizikai kontrollok:
a. az adatkezelő a jogosulatlan személyek belépésének kiszűrésére elektromos
beléptetési rendszer működtetésével biztosítja, hogy az adatkezelő üzletébe,
jogosulatlan személyek ne léphessenek be;
b. az adatkezelő az általa mind elektronikusan, mind pedig papír alapon kezelt adatokhoz
való jogosulatlan hozzáférés elkerülése érdekében biztosítja, hogy a kezelt adatokhoz
fizikailag ne férhessen hozzá arra jogosulatlan személy.
7. Logikai kontrollok:
a. az adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt adatokhoz kizárólag az arra megfelelő
jogosultsággal rendelkezők férjenek hozzá;
b. az elektronikus adatkezelési tevékenysége során a Microsoft 365 irodai
programcsomag naprakész változatát használja;
c. a számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés a jogosultsági szinteknek megfelelően
kerülnek meghatározásra;
d. a belső számítógépes hálózatba való belépés felhasználó névhez és jelszóhoz kötött.
XIII. Cookie használat
1. Az oldal helyes működéséhez elengedhetetlen a sütik (cookie) használata. Az oldal
használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába. Weboldalunk bizonyos területein
használunk sütiket.
A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak az Ön merevlemezén vagy webes keresőjén.
A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt
már meglátogatta.
A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert
látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek
tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még
változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek.
XIV. Adatvédelmi incidensek kezelése
1. Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni, vagy
nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik
feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a
személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi
veszteséget, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes
adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó
egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.
2. Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a
hatóságnak. Az adatvédelmi incidenst nem kell a hatóságnak bejelenteni, ha az adatvédelmi
incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve. Amennyiben a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni
kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
3. Amennyiben az adatvédelmi incidens hatóság számára történő bejelentése szükséges, úgy a
bejelentésben az adatkezelő ismerteti:
a. az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit
és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és
hozzávetőleges számát;
b. közöli az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
c. az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d. az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges
hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
4. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
érintettet az adatvédelmi incidensről.
5. Az adatkezelő a tájékoztatásban az érintettel világosan és közérthetően ismerteti az
adatvédelmi incidens jellegét, és közöli:
a. az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
b. az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
c. az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges
hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
6. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha bármely feltétel az alábbiak közül teljesül:
a. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
XV. Munkaviszonnyal összefüggő adatkezelések
1. Az adatkezelő az általa kiírt álláspályázatban az elérhetőség megjelölésével hivatkozik jelen szabályzatra.
2. Amennyiben az adatkezelő az álláspályázat lejárta után és az állás betöltését követően is tárolni kívánja az álláspályázó által beadott iratokat, úgy ehhez az álláspályázó hozzájárulását kikéri.
3. A hozzájárulásnak önkéntesnek, konkrétnak, megfelelő tájékoztatáson alapulónak és egyértelműnek kell lennie.
4. Ennek érdekben a hozzájáruló nyilatkozatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a. az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetőségei;
c. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d. a személyes adatok tárolásának időtartama;
e. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását;
f. az érintett azon joga, hogy bármely időpontban visszavonhatja a hozzájárulását, amely
azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét;
g. a hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.
5. A pályázat elbírálása után az eredménytelen pályázók személyes adatait további felhasználására vonatkozó hozzájárulása hiányában meg kell semmisíteni. A megsemmisítésről (törlésről) jegyzőkönyvet kell felvenni.
6. Az adatkezelő a munkavállalók adatait a Mt. vonatkozó rendelkezései alapján kezeli és az Mtben meghatározott módon tájékoztatja, a GDPR-ban foglalt adatkezelési alapelvek betartása mellett.
XVI. Jogérvényesítési lehetőségek
1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az adatkezelő az info@gunhouse.hu e-mail címen.
2. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:
+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu fordulhat.
3. Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
XVII. Hatályba léptető és záró rendelkezések
1. A jelen szabályzat 2018. május 25-én lép hatályba.